KÜTÜPHANE
  • Üyelik

31 Temmuz 1938 Selanik Anlaşması (Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan Sınırlarındaki Askersizleştirme Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Anlaşma)

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

BALKAN İTİLÂFI DEVLETLERİ İLE BULGARİSTAN ARASINDA ANLAŞMA

Bulgaristanın Balkanlarda sulhun kuvvetlendirilmesi siyasetine bağlı olduğunu ve Balkan Devletlerile iyi komşuluk ve samimî teşriki mesai münasebetleri idame etmek arzusunu beslediğini, ve

Balkan İtilâfı Devletlerinin de Bulgaristana karşı aynı müsalemet fikrile ve aynı teşriki mesai arzusu ile mütehalli olduklarını nazarı itibare alan, aşağıda vaziyülimza,

Bir taraftan, bütün Balkan İtilâfı Devletleri namına hareket eden Balkan İtilâfı Daimî Konseyinin halen Reisi sıfatile Yunanistan Başvekili ve Hariciye Nazırı Ekselans Mösyö Metaksas,

Ve diğer taraftan, Bulgaristan Başvekili ve Hariciye nazırı Ekselans Mösyö Köseivanof, temsil ettikleri Devletlerin, bunlardan her birinin ademi tecavüz hususunda dahil oldukları anlaşmalara tevfikan, yekdiğerlerile karşılıklı münasebetlerinde kuvvete müracaattan istinkâf etmek taahhüdünü aldıklarını bu Devletler namına beyan ederler ve Nöyyi muahedesinin IV. faslının (Askerî, bahrî ve havaî hükümler) ihtiva ettiği hükümlerle kezalik 24 temmuz 1923 de Lozanda imza edilmiş olan Trakya hududu hakkındaki mukavelenin ihtiva ettiği hükümlerin, kendilerine müteallik olarak, tatbikatından sarfınazar edilmesini kararlaşdırırlar.

Selânikde 31 temmuz 1938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

J. Metaksas                G. Köseivanof

 

Okunma 159 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 06 May 2024 08:30
Yorum yapmak için oturum açın

Kitap-İçindekiler

Üye Giriş

üyelik